Hvordan foregår terapien?

Når vi har aftalt, hvad vi skal fokusere på i den igangværende session, vil jeg bede dig om at vende opmærksomheden indad. For nogle er det nemmest med lukkede øjne, mens andre foretrækker at have blikket vendt blidt nedad. På den måde faciliteres en større indre kontakt i klienten, og i stedet for at have terapeuten som samtalepartner, har klienten mulighed for at være sammen med sine delpersonligheder og opleve de billeder, ord, fysiske fornemmelser eller erindringer, som delene viser. Som IFS terapeut hjælper jeg klienten med at opleve delpersonlighederne indefra, skabe kontakt til dem fra mit eller deres Selv og at befri dem for byrder, traumer, urigtige forestillinger og rigide roller. Ofte er delene også fastfrosset i tid og skal opdateres og hjemhentes til nutid for at slippe deres rolle og byrde.

Delpersonlighederne kan ligeledes have nogle helt andre overbevisninger om, hvad der er sket i fortiden, end klienten har, og det er sædvanligvis overraskende for klienten selv, hvordan konflikter og smerte løser sig gennem kroppen. Den måde, hvorpå visualiseringer, kropslige fornemmelser og den implicitte hukommelse arbejder på skaber nogle kreative og for klienten ofte overraskende processer, som ikke ville ikke kunne lade sig gøre i en traditionel samtaleterapi. Målet er altså ikke at udradere delpersonlighederne men derimod at hjælpe dem til at komme tilbage til, hvad de var designet til at være, i en Selvledet psyke.  

Klienter har sagt følgende i første IFS-session: 

’IFS er som en terapeutisk bouillonterning, fordi den er så kraftfuld og komprimeret’ 

’Jeg har brug for IFS-skalpellen til det her problem. Jeg har talt om det i mange år, men nu er der brug for et præcist indgreb i min psyke’ 

’Jeg anede ikke, at jeg indeholdt alle de billeder, det hele foregik ligesom helt udenfor min kontrol’. 

‘Jeg kan godt lide, at jeg ikke er så afhængig af dig som terapeut, det føltes som om, jeg selv kunne gøre det vigtige arbejde’

Vi aftaler, hvad vi fokuserer på i sessionen, men da det kun er en meget lille del af din psyke, som du er bevidst om, kan problemerne ikke løses på overfladen. På en sikker måde, med stor respekt for det beskyttende system, får man i terapien mulighed for at skabe nogle dybe forandringer i de dele af nervesystemet og den implicitte hukommelse, som bærer på smerte. Ofte er den psykiske smerte førsproglig og ikke mulig at fortælle om eller beskrive. Derimod kan den præsentere sig som en følt fornemmelse, et billede eller lignende, som på kreativ vis repræsenterer det sted, der har brug for hjælp. Delpersonlighederne bor ofte i kroppen, og helingsarbejdet foregår også gennem sanserne, så IFS er ikke en intellektuel proces men derimod en proces, der på sikker vis inviterer klienten dybt ind i en masse af det, som ikke var bekendt for hverdagsbevidstheden. Når Selvet er tilstede sammen med de dele, der bærer på smerte, kan oplevelser, traumer og byrder bevidnes på en måde, som de havde brug for dengang, og som er en helende korrektiv oplevelse i terapien. 

‘Det er en stor bedrift at blive til den voksne, der ville have set, forstået og beskyttet os, da vi var barn.’

Onlineterapi

For nogle klienter, opvejer fordelene ved et videomøde de fordele, der er ved personlig kontakt. Det kan også give en fleksibilitet at have nogle af sessionerne online, så der skiftes mellem personlige møder og skærm. IFS er ganske velegnet til videoformatet, idet det er klientens indre kontakt, der faciliteres, og vi er derfor mange, der også internationalt benytter os af den mulighed. Jeg bruger Zoom som platform til videosessioner og vil forud for en session sende dig et link. 

Jeg har sommetider mulighed for at tilbyde videosessioner om aftenen, og de tider fremgår ikke at mit online bookingsystem, så skriv til mig, hvis det har interesse.

En samtale om IFS i og udenfor terapilokalet:

Book tid